hop dong the chap
28/04/2022

Những quy định về mẫu hợp đồng thế chấp tài sản mới nhất 2022

Anh/chị đang cần tiền vốn để phục vụ cho mục đích mua nhà, mua xe hay đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên anh/chị lại chưa biết nên làm như thế nào? Chuẩn bị hợp đồng thế chấp ra sao?

Bài viết sau đây Dòng Vốn sẽ chia sẻ đến bạn mẫu hợp đồng cùng các vấn đề liên quan. Cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm chi tiết. 


Nội dung bài viết

1. Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản

2. Những quy định về thế chấp quyền sử dụng đất

2.1 Thứ nhất: Về hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ

2.2 Thứ hai: Hậu quả khi hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu

Lời Kết


1. Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản

Để dễ dàng vay vốn bạn cần có hợp đồng theo mẫu hợp đồng thế chấp tài sản như sau:

hop dong the chap
Cần nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng thế chấp

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

Số:_____________

Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

 Bên Thế Chấp:

 1.     Đối với chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà): […]

Sinh ngày: […]

CMND/CCCD số: […] cấp ngày […] tại […]

Hộ khẩu thường trú: […]

 1.     Đối với chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: […]

Trụ sở: […]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […] cấp ngày […]

Số điện thoại: […] Số fax: […]

Người đại diện: […]

Chức vụ: […]

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: […]

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Nhận Thế Chấp:

 1.     Đối với chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà): […]

Sinh ngày: […]

CMND/CCCD số: […] cấp ngày […] tại […]

Hộ khẩu thường trú: […]

 1.     Đối với chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: […]

Trụ sở: […]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […] cấp ngày […]

Số điện thoại: […] Số fax: […]

Người đại diện: […]

Chức vụ: […]

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: […])

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản (“Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nghĩa vụ được bảo đảm

Bên A đồng ý thế chấp tài sản (bao gồm tài sản là vật và/hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng liên quan) thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ sau:

–          […]

–          […]

Điều 2. Tài sản thế chấp và giá trị tài sản thế chấp

2.1         Tài sản thế chấp:

–          Tên tài sản: […]

–          Số lượng: […]

–          Thông tin về tài sản: […]

–          Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: […]

–          Giá trị tài sản thế chấp: […] (Bằng chữ: […])

Giá trị của tài sản thế chấp được xác định tại thời điểm ký Hợp Đồng. Giá trị này không được mặc nhiên áp dụng khi xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của Hợp Đồng này .

2.2.       Hai Bên thống nhất tài sản thế chấp sẽ do […] quản lý.

Điều 3. Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện Hợp Đồng

3.1         Thời gian giao tài sản thế chấp: […]

3.2         Địa điểm giao nhận: […]

3.3         Phương thức giao nhận: […]

Điều 4. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Bên B có trách nhiệm đăng ký biện pháp bảo đảm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu như tài sản thế chấp phải được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm do vi phạm Hợp Đồng

Nếu một Bên vi phạm Hợp đồng này, Bên bị vi phạm sẽ gửi văn bản yêu cầu Bên vi phạm khắc phục. Nếu Bên vi phạm không khắc phục hoặc không thể khắc phục vi phạm đó trong thời theo yêu cầu của Bên bị vi phạm kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm. Bên vi phạm phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm. Và chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm những thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh do hành vi của Bên vi phạm.

Điều 6. Bảo mật

Mỗi Bên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc của Bên còn lại cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mỗi Bên cam kết có biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng những người có liên quan của mình cũng tuân thủ quy định này và sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định này. Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực kể cả sau khi Hợp Đồng này hết hạn hoặc chấm dứt.

Điều 7. Bất khả kháng

7.1. Bất khả kháng là những sự kiện khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn ở: động đất, bão, lũ lụt, gió lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hay đe dọa chiến tranh… hoặc các thảm họa khác không thể lường trước được; hoặc sự thay đổi của luật pháp bởi chính quyền Việt Nam.

7.2. Khi một bên không thể thực hiện tất cả hay một phần của nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra một cách trực tiếp, Bên này sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng nếu đáp ứng được tất cả những điều kiện sau:

7.2.1. Bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp của sự gián đoạn hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ; và

7.2.2. Bên bị gặp phải sự kiện bất khả kháng đã nỗ lực để thực hiện nghĩa vụ của mình và giảm thiểu thiệt hại gây ra cho Bên kia bởi sự kiện bất khả kháng; và

7.2.3. Tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải sự kiện bất khả kháng kháng phải thông báo ngay cho bên kia cũng như cung cấp văn bản thông báo và giải thích về lý do gây ra sự gián đoạn hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

8.1.1. Giao tài sản thế chấp và/hoặc bản gốc các giấy tờ còn hiệu lực liên quan đến tài sản thế chấp (nếu có) quy định tại Điều 2 Hợp Đồng cho Bên B theo thỏa thuận;

mẫu giấy vay tiền có thế chấp
Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là văn bản có tính pháp lý quan trọng

8.1.2. Đảm bảo có quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản thế chấp. Không có tranh chấp hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án và không có bất kỳ sự kiện nào ảnh hưởng đến tính hợp pháp và giá trị của tài sản bảo đảm. Trường hợp Bên A vi phạm quy định này, Bên A ngay lập tức thay thế tài sản đang thế chấp bằng tài sản khác có giá trị tương đương hoặc biện pháp bảo đảm khác và bồi thường thiệt hại gây ra cho Bên B (nếu có);

8.1.3. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp trong suốt thời hạn của Hợp Đồng. Trường hợp tài sản thế chấp bị hư hỏng thì Bên A có trách nhiệm phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương với tài sản thế chấp trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;

8.1.4. Thông báo cho Bên B biết về quyền của Bên thứ ba đối với tài sản thế chấp (nếu có). Trường hợp Bên A không thông báo thì Bên B có quyền hủy Hợp Đồng này và yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra cho Bên B;

8.1.5. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp mà không được sự đồng ý của Bên B, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

8.1.6. Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm, phí, lệ phí khác theo quy định;

8.1.7. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trưởng hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

8.1.8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

8.2.1. Trả lại tài sản thế chấp và/hoặc các giấy tờ liên quan cho Bên A sau khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt hoặc hai Bên có thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

8.2.2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật;

8.2.3. Yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng tài sản thế chấp; kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp nhưng đảm bảo không gây cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;

8.2.4. Yêu cầu Bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo quản tài sản thế chấp trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;

8.2.5. Yêu cầu Bên A hoặc Bên thứ ba giữ tài sản giao tài sản thế chấp để xử lý khi Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

8.2.6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Điều 9. Xử lý tài sản thế chấp

Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên A không thực hiện nghĩa vụ thì Bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật bằng một trong các phương thức sau:

hop dong the chap tai san
Cần phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng thế chấp nhà ở

(i) Bán đấu giá tài sản thế chấp;

(ii) Bên B nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm;

(iii) Phương thức khác theo thỏa thuận của các Bên.

Điều 10. Hiệu lực và chấm dứt Hợp đồng

10.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ […] đến […] hoặc kể từ thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật.

10.2 Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:

10.2.1. Nếu các bên đồng ý chấm dứt bằng văn bản.

10.2.2. Nếu bất cứ vi phạm Hợp đồng nào không được khắc phục trong thời hạn […] ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục từ Bên không vi phạm. Trong trường hợp này, Bên không vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên vi phạm.

10.2.3. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá […] ngày kể từ ngày phát sinh, Hợp Đồng này có thể được chấm dứt dựa trên văn bản thông báo của một Bên cho Bên còn lại.

Điều 11.  Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết được trong vòng 30 ngày, Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết. Bên thua kiện phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cho Bên thắng kiện (bao gồm cả chi phí luật sư).

Điều 12.  Điều khoản chung

12.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

12.2 Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng đều phải được lập thành văn bản và ký duyệt bởi người có thẩm quyền của mỗi Bên.

12.3 Mỗi Bên không được phép chuyển giao bất cứ quyền, nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.

12.4 Hợp Đồng này sẽ được lập thành […] bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực hiện.

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                   ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Những quy định về thế chấp quyền sử dụng đất

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản bạn cần phải quan tâm đến rất nhiều vấn đề. Cụ thể như sau:

2.1 Thứ nhất: Về hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ

Hợp đồng thế chấp là hợp đồng đặc thù, phát sinh từ hợp đồng chính là hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm và để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp với bên nhận thế chấp quy định trong hợp đồng chính. Theo Điều 319 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Hiệu lực của thế chấp tài sản thì hiệu lực thế chấp có hiệu lực khi:

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

2.2 Thứ hai: Hậu quả khi hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu

Khi thấy hợp đồng thế chấp bị vô hiệu, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu. Khi hợp đồng thế chấp QSDĐ bị vô hiệu hậu quả pháp lý căn cứ theo Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015:

hợp đồng cầm cố đất
Mẫu giấy vay tiền có thế chấp cần được soạn thảo chi tiết, tỉ mỉ
 • Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 • Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
 • Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
 • Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
 • Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Lời kết

Trên đây là mẫu hợp đồng thế chấp tài sản cùng một số vấn đề về hợp đồng thế chấp thường gặp. Trên thực tế việc làm hợp đồng khá đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng.

Để không tốn thời gian, công sức làm hợp đồng cầm cố đất, tốt nhất hãy liên hệ Dòng Vốn. Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn lãi suất vay thế chấp sổ đỏ và nhanh chóng làm hợp đồng để hoàn tất hồ sơ vay thế chấp. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm cho anh/chị được giải ngân nhanh trong ngày nếu khoản vay từ 500tr – 20 tỷ.

Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
Dòng Vốn là Website về lĩnh vực tài chính được thành lập bởi các chuyên gia tài chính trong lĩnh vực Ngân Hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng các dịch vụ vay thế chấp nhanh tài sản (giải ngân trong ngày), đáo hạn ngân hàng lãi suất thấp. Dòng Vốn tự tin khẳng định có thể hỗ trợ thành công hơn 90% vấn đề mà khách hàng gặp phải. Điểm mạnh của chúng tôi là có thể xử lý nợ xấu cấp 5, tài sản đảm bảo cực thấp, không chứng minh được thu nhập, tài sản thế chấp của ba mẹ, người thân,..
hotline
hotline